ข่าวประชาสัมพันธ์

วิศวกรรมวัสดุ มก. ขอแสดงความยินดีกับ Miss Nu Myat Thazin ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิทยานิพันธ์ดีเด่น และ ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ขอแสดงความยินดีกับ Miss Nu Myat Thazin นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น และรางวัลผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 จากบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษา เป็นผู้เข้ารับประกาศเกียรติคุณแทน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม2565 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่มา www.grad.ku.ac.th/

ข่าวที่น่าสนใจ

DSC02351
Screenshot-2023-07-21-100937
วิศวกรยุคใหม่
congrats-01