ข่าวประชาสัมพันธ์

นิสิต ป.โท ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคบรรยายในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICAPMA-JMAG-2021

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคบรรยาย Oral Presentation Award ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Joint International Conference on Applied Physics and Materials Applications & Applied Magnetism and Ferroelectrics (ICAPMA-JMAG-2021) จัดโดย The American Ceramic Society IEEE Thailand Section และ IEEE Magnetics Thailand Chapter ร่วมกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาอีกกว่า 20 แห่ง ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุช เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

นิสิตผู้ได้รับรางวัล ได้แก่

Miss Nu Myat Thazin นิสิตระดับปริญญาโท โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จากผลงานเรื่อง Influence of Pretreatment and Pre-Carbonization Condition on The Porosity Developmnet of Actived Carbon Fibers from Kapok for Supercapacitor Electrode Applications

นางสาวพรรษจิรา มานูญวงศ์ นิสิตระดับปริญญาโท โดยมีรองศาสตราจารย์ สุรีรัตน์ ผลศิลป์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม จากผลงานเรื่อง Enhanced Antimicrobial and Mechanical Performances of Engineered Cementitious Composite by Incorporating Al-Zn Nanoparticles

ข่าวที่น่าสนใจ

301176092_3281678892108426_6986329883523075328_n
274137723_4550438825068367_1931867809156078172_n