การประชุมคณะกรรมการจากภาคอุตสาหกรรม (Industrial Advisory Board, IAB)

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ภาควิชาได้จัดประชุมคณะกรรมการจากภาคอุตสาหกรรม (Industrial Advisory Board, IAB) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการประชุม Industrial Advisory Board Meeting ณ ห้องประชุม 0203 อาคารชูชาติ กำภู เพื่อการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถสร้างความมั่นใจและตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยมีภาคอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมประชุม 4 ด้าน ดังนี้

1.Nanomaterials and Devices (วัสดุนาโน นาโนอุปกรณ์และวัสดุสำหรับพลังงาน): ตัวแทนภาคอุตสาหกรรมจาก PTT, Nueovo Plus, Western Digital, TMETC

2.Mechanical Materials (วัสดุเชิงกล): ตัวแทนภาคอุตสาหกรรมจาก PTTGC, Bostch, วว.

3.Materials Chemistry(วัสดุเชิงเคมี): ตัวแทนภาคอุตสาหกรรมจาก PTT, PTTMCC, BASF

4.Materials Design and Processing

(การออกแบบและผลิตวัสดุ สำหรับ Bio-Circular-Green): ตัวแทนภาคอุตสาหกรรมจาก Sun Cement, บางกอกแสงไทย, GlassBridge, Source Runner

ผลลัพธ์สำคัญจากการประชุมในครั้งนี้ หลักสูตรได้รับความเห็นชอบต่อ IAB Roles, Program Education Objectives, และ Student Outcomes, รวมไปถึงได้รับคำแนะนำแนวทางการพัฒนาและวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต จากมุมมองของภาคอุตสาหกรรมตรง เพื่อให้มั่นใจต่อการสร้างผลลัพธ์ของบัณฑิตที่เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมในระดับสากลอย่างแท้จริง

หมุดหมายต่อไป คือ การดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมนิสิตตามแผนของหลักสูตร และรวบรวมข้อมูลวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ ผ่าน รายวิชาและแล็ป, capstone projects, senior projects ต่างๆ เพื่อประเมินความพร้อมมุ่งสู่การขอรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับสากลต่อไป

ภาควิชาฯ ขอขอบคุณตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ตอบรับเป็นคณะทำงานใน Industrial Advisory Board ของภาควิชาฯ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุม kick off ในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในของความร่วมมือระหว่างภาควิชาฯและภาคอุตสาหกรรมในการร่วมสร้างบัณฑิตสาขาวิศวกรรมวัสดุ ที่สร้างกระทบต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศต่อไป

Line Album งานประชุม Iab 18 มค. 67 ๒๔๐๑๒๓ 1
Line Album งานประชุม Iab 18 มค. 67 ๒๔๐๑๒๓ 2
Line Album งานประชุม Iab 18 มค. 67 ๒๔๐๑๒๓ 4
Line Album งานประชุม Iab 18 มค. 67 ๒๔๐๑๒๓ 5
Line Album งานประชุม Iab 18 มค. 67 ๒๔๐๑๒๓ 6
Line Album งานประชุม Iab 18 มค. 67 ๒๔๐๑๒๓ 3
Line Album งานประชุม Iab 18 มค. 67 ๒๔๐๑๒๓ 7
Line Album งานประชุม Iab 18 มค. 67 ๒๔๐๑๒๓ 14
Line Album งานประชุม Iab 18 มค. 67 ๒๔๐๑๒๓ 15
Line Album งานประชุม Iab 18 มค. 67 ๒๔๐๑๒๓ 11
Line Album งานประชุม Iab 18 มค. 67 ๒๔๐๑๒๓ 12
Line Album งานประชุม Iab 18 มค. 67 ๒๔๐๑๒๓ 8
Line Album งานประชุม Iab 18 มค. 67 ๒๔๐๑๒๓ 9
Line Album งานประชุม Iab 18 มค. 67 ๒๔๐๑๒๓ 10